infoCAR

RedutaPWPW
Zaloguj się

ZŁÓŻ REKLAMACJĘ

Szanowni Państwo,
 

W związku z zarejestrowanym błędem certyfikatu cyfrowego na kartach do tachografu skutkującym skróceniem terminu ważności wydanych kart odnotowane zostały przypadki, że karta zostaje uznana przez tachograf za nieważną szybciej, niż to wynika z informacji na niej nadrukowanej.

Jeśli tachograf poda informację, że termin ważności karty mija szybciej niż to wynika z nadruku, należy skontaktować się z PWPW w celu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia awarii karty (INFOLINIA: 22 332 92 90, mail:tachograf@pwpw.pl) oraz wydania zaświadczenia umożliwiającego kontynuację jazdy. Każda sprawa rozpatrywana będzie indywidualnie w trybie reklamacyjnym. W przypadku wznowień kart obarczonych problemem zbyt krótkiego certyfikatu nowe karty wydane na podstawie nadesłanych wniosków o wznowienie karty będą ważne od dnia wydania a nie od dnia kolejnego licząc od daty końca ważności karty wznawianej z okresem ważności nowej karty.

Dziękujemy za cierpliwość.

 

Reklamacje będą rozpatrywane tylko w momencie przysłania do PWPW S.A. następujących dokumentów:

  • Formularza Reklamacyjnego - dokument zamieszczony jest w formacie PDF.
  • nowego Wniosku o kartę,
  • kompletu wymaganych załączników,
  • nowej opłaty za kartę,
  • uszkodzonej karty.

W przypadku nie dołączenia formularza reklamacji do uszkodzonej karty, wniosek zostanie potraktowany jako wymiana karty na koszt Wnioskodawcy.

Informujemy również, że wciągu 8 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania kompletu dokumentów, nowa karta zostanie wyprodukowana i wysłana na adres korespondencyjny wskazany w formularzu wniosku.

Jeżeli uszkodzenie karty lub jej wadliwe działanie nastąpiło z winy PWPW, wymiana karty nastąpi na koszt PWPW, przy czym wniesiona opłata zostanie zwrócona Wnioskodawcy w całości w terminie 20 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia reklamacji.

Wniosek Reklamacyjny wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
„Reklamacja STC”

Istnieje również możliwość złożenia reklamacji za pośrednictwem Internetu.  Aby skorzystać z tej możliwości  niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wniosek elektroniczny znajduje się w zakładce Złóż wniosek przez Internet.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wady karty, spowodowane nieprawidłowym wypełnieniem Wniosku lub użytkowaniem niezgodnym z warunkami użytkowania karty, podanymi do publicznej wiadomości na stronach internetowych PWPW i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Reklama